2010

2010/01/17 《Just 尾牙》 (點下圖看更多照片)


1.jpg

2010/03/06 《Just in 台中》 (點下圖看更多照片)

1.jpg

2010/03/20《無與倫筆》JustSayHi校外教學日 (點下圖看更多照片)

9.jpg

2010/4月《愛情拼圖》感動落幕!! (點下圖看更多照片)

1.jpg

2010/06/05 《JUST出奇蛋》 (點下圖看更多照片)

1.jpg

2010/7月《夏天樂透啦》 (點下圖看更多照片)

1.jpg

2010/08/14 《今夜JustSayHi》 (點下圖看更多照片)

1.jpg

2010/9月《愛情酸甘甜》 (點下圖看更多照片)

5.jpg

2010/10/23 《幸福愛之味》 (點下圖看更多照片)

1.jpg

2010/11月《花現真愛》幸福種子發芽啦  (點下圖看更多照片)

1.jpg

2010/12月 《聖誕戀歌》 ,吹奏幸福樂章! (點下圖看更多照片)

1.jpg

    Just Say Hi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()